Nasze strony (Zapraszamy)

Modlitwa i jej znaczenie

Modlitwa to bezpośrednie i niezawodne połączenie z naszym Bogiem.
Modląc się, przystępujemy do Boga zgodnie z zaleceniem Słowa Bożego, w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
J 14:13 br 
"A Ja uczynię wszystko, o co tylko prosić będziecie w imię moje, aby się przez to objawiła w Synu chwała Ojca."
Ef 5:20 bp 
"Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa."
Ef 6:18 br 
"Wszystko to czyńcie modląc się i prosząc Boga o pomoc.Módlcie się zresztą nieustannie, poddając się działaniu Ducha [Świętego].Bądźcie bardzo czujni i módlcie się za wszystkich wiernych."
Kol 3:1.7 br bp
"Jeżeli więc razem z Chrystusem powróciliśmy do życia, zmierzajcie ku temu, co jest w niebie, tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Wy także niegdyś wiedliście podobne życie, kiedyście żyli w tych (grzechach)."

Znaczenie modlitwy:
1. Ochrania nas przed pokusami
Mt 26:41 bp "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe."
2. Uczy czujności i wytrwania 
Łk 21:34-36 br "Uważajcie zatem na siebie! Niech serc waszych nie obciąża ani obżarstwo, ani pijaństwo, ani [zbytnia] troska o to życie, żeby nie spadł na was ów dzień niespodziewanie.Bo uchwyci on jak w potrzask tych wszystkich, którzy żyją na tej ziemi.Czuwajcie tedy modląc się bez przerwy, żebyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym."
3. Wznieca miłość 
Flp 1:9 bp "Przeto modlę się, aby miłość wasza z każdym dniem wzrastała"
4. Uzdrawia 
Jak 5:15 br "Modlitwa pełna wiary okaże się dla chorego zbawienną; Pan podźwignie go.A gdyby był w jakichś grzechach, zostaną mu odpuszczone."
5. Uwielbia Boga 
Ps 141:2 bp "Niech modlitwa moja wzniesie się ku Tobie jak kadzidło, błagalne wzniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna."
6. Według słów Pana Jezusa, skutek modlitwy jest zależny przede wszystkim od wiary proszącego
Mk 11:13-25 br "Spostrzegłszy tedy z daleka drzewo figowe okryte liśćmi, zbliżył się do niego, spodziewając się, że, być może, znajdzie coś na nim.Lecz gdy podszedł do drzewa, nie znalazł na nim nic prócz liści.A przecież czy nie był to już czas na figi? I powiedział do drzewa: Niech już nikt nigdy, na wieki, nie zje z ciebie owocu! Słyszeli to także uczniowie Jego.I przyszli do Jerozolimy.A gdy wszedł do świątyni, począł wyrzucać tych, którzy tam sprzedawali i kupowali.Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi.I nie pozwolił nawet przenosić jakichkolwiek sprzętów przez dziedziniec świątyni.A potem tak ich nauczał: Czyż nie jest napisane, że dom mój jest domem modlitwy dla wszystkich narodów? A wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.A gdy usłyszeli o tym arcykapłani i uczeni w Piśmie, natychmiast zaczęli się zastanawiać, jak by Go zgładzić.Obawiali się Go bowiem, bo cały lud zachwycał się Jego nauką.A gdy nastał wieczór, znów wyszli poza miasto.A rano przechodząc zobaczyli figę uschłą od samych korzeni.Wtedy Piotr przypomniał ją sobie i powiedział: Rabbi, zobacz, oto figa, którą przekląłeś, uschła! Jezus zaś odpowiadając rzekł do nich: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę mówię wam, jeśli ktoś powie tej górze: Powstań i rzuć się do morza - i nie będzie przy tym żadnego wątpienia w jego sercu, że spełni się to, czego żąda - to tak się stanie.Dlatego mówię wam: Wierzcie, że wszystko, o co modląc się prosicie, otrzymacie - i stanie się wam tak.A gdy zamierzacie się modlić, przebaczcie sobie, jeśli ktoś ma coś przeciw komuś, ażeby i Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze grzechy."
7. Wierzący winni się wzajemnie wspierać modlitwami zanoszonymi do Boga
Jak 5:16 br 
"Wyznawajcie jedni drugim wasze grzechy, módlcie się za siebie wzajemnie, żebyście wrócili do zdrowia.Wytrwała modlitwa sprawiedliwego może bowiem wiele."
1Tym 2:1-2 br 
"Przede wszystkim zaś nakazuję, żebyście zanosili prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, żebyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, pełne prawdziwej pobożności i godne wszelkiej czci."
porównaj:
Dz 12:1-17 bp 
"W tym czasie król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła.Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to podobało się Żydom, kazał także uwięzić Piotra (było to w czasie Święta Przaśników).Schwyconego osadził w więzieniu, gdzie pilnowały go cztery oddziały straży, z których każdy liczył czterech żołnierzy.Chciał bowiem po Święcie Paschy wydać go ludowi.Gdy Piotr był strzeżony w więzieniu, Kościół zanosił za niego do Boga nieustanne modły.Tej nocy, po której Herod chciał go wydać ludowi, Piotr spał między dwoma żołnierzami skuty dwoma łańcuchami, a straże strzegły bramy więzienia.Wtedy to zjawił się anioł Pański i światło zalało celę.Trąciwszy Piotra w bok zbudził go i powiedział: 'Wstań szybko', a łańcuchy opadły mu z rąk.Wtedy powiedział do niego anioł: 'Przepasz się i włóż sandały'.Zrobił to.A on do niego: 'Narzuć na siebie płaszcz i chodź za mną!' Kiedy już po wyjściu szli razem, nie wiedział, czy to, co anioł czyni, dzieje się naprawdę, bo zdawało mu się, że to tylko przewidzenie.Przeszli obok pierwszej straży, potem drugiej, a gdy zbliżyli się do żelaznej bramy prowadzącej do miasta - sama im się otworzyła; wyszli więc, przeszli jeszcze jedną ulicę i anioł nagle zniknął.Wówczas Piotr uświadomił sobie: 'Teraz wiem na pewno, że to Pan posłał anioła swego i uwolnił mnie z ręki Heroda i od tego wszystkiego, czego oczekiwał naród izraelski'.Po chwili zastanowienia udał się do domu Marii, matki Jana zwanego także Markiem, gdzie zastał wielu zebranych na modlitwie.Gdy zakołatał do bramy wejściowej, wyszła służąca Rode i nasłuchiwała.Poznała Piotra po głosie i z radości zamiast otworzyć bramę wbiegła do domu, by donieść, że przed bramą stoi Piotr.A oni na to: 'Oszalałaś!' Ona jednak upierała się przy swoim.Ci wtedy? 'To jego anioł'.Tymczasem Piotr dalej kołatał.Otworzywszy zobaczyli go i zdumieli się.Dał im ręką znak, by się uciszyli, i zaczął im opowiadać, jak to Pan wyprowadził go z więzienia.'Przekażcie to Jakubowi i braciom' - powiedział i odszedł na inne miejsce."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty