Nasze strony (Zapraszamy)

Jezus Chrystus fundamentem życia chrześcijanina

Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian pisze: 1Kor 3,11 bw "Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus".
Również ap.Piotr w 1Ptr. 2,6 bw mówi o Jezusie Chrystusie: "Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się" (por.Iz.28,16).
Jak widać - Biblia mówi, że prawdziwym i jedynym fundamentem życia każdego chrześcijanina jest Jezus Chrystus, a nie religia czy Kościół.
W Ewangelii Mateusza 16,13-18 - Jezus mówi, że "fundamentu innego nikt nie może założyć".
To Sam Jezus Chrystus jest fundamentem życia chrześcijanina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty