Nasze strony (Zapraszamy)

Powody dla których nie można zrezygnować z czytania Biblii

Biblię czytamy:
1. Dla poznania istoty Boga:
Jego wielkość (Ps 19),
Jego miłość (1J 4,16)
Jego miłosierdzie (Lb 14,18)
Jego wierność (Ps 25,10)
Jego mądrość (Lb 23,19)
wynikają z objawionego słowa.
2. Dla wiary:
„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy,
jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17)
3. Dla wzrostu w wierze:
„Jak niedawno narodzone niemowlę pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu” (1P 2,2)
4. Dla pewności zbawienia:
„O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1J 5,13)
5. Dla prawdziwej nauki:
„... przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych” (Tt 1,9)
6. Dla bezpiecznego przejścia przez życie:
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105)
7. Dla ustalenia priorytetów w życiu:
„Starajcie się naprzód o królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33)
8. Dla wychowania dzieci:
„Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i do duszy. ... Nauczajcie ich wasze dzieci” (Pwt 11,18-19)
9. Dla prawidłowego stosunku do swego bliźniego:
„... miłuj swojego bliźniego, jak siebie samego” (Mt 19,19)
„... lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie” (Flp 2,3)
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,43)
10. Dla radości i wytchnienia:
„... bo przez nie dałeś mi życie” (Ps 119,93)
„... a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego” (Jer 15,16)
11. Dla pocieszenia w trudnej sytuacji:
„Przylgnęła do prochu moja dusza; Przywróć mi życie według Twego słowa” (Ps 119,25)
12. Dla pomocy w chwilach trudnych:
„Wtedy wzywaj mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz” (Ps 50,15)
13. Dla ochrony przed pójściem nieprawą drogą:
„Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej” (Ps 119,104)
14. Dla ochrony przed grzechem:
„W sercu swym przechowuję Twoją mowę, by nie zgrzeszyć przeciw Tobie” (Ps 119,11)
15. Dla poznania swojej winy:
„Wszelkie Pismo, od Boga natchnione <jest> i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości” (2Tym 3,16)
16. Dla nadania znaczenia zdarzeniom:
„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać się niebawem” (Ap 1,1)
17. Dla bazy prac naukowych:
Biblia dostarcza nam podstawowe twierdzenia dla wielu nauk. Te warunki pracy są szczególnie konieczne w tych dziedzinach, w których stawiane są pytania o nasze pochodzenie (np. kosmologia, geologia, biologia), albo też, kiedy podstawową rolę odgrywa ludzka istota (np. psychologia, medycyna)
18. Dla poznania woli Boga:
„... abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boga” (Rz 12,2)
Wola Boga objawiona jest nie tylko w Dziesięciorga Przykazaniach (Wy 20,1-17), ale w bardzo wielu miejscach w Biblii (np. 1Tes 4,3; 1Tes 5,18; 1P 2,15; Hbr 10,36; Hbr 13,21)
19. Dla oczyszczenia świata swoich myśli:
„Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,3)
20. Dla roztropnego działania:
„Bojaźń Jahwe początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują” (Ps 111,10)
Werner Gitt
"Pytania stawiane wciąż na nowo”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty