Nasze strony (Zapraszamy)

Jezus jest twoim Zbawicielem

Potrzebujesz Zbawienia, gdyż, jak mówi Biblia:
"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." (Rz 3,23);
"Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?" (Jer 17,9);
"I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr." (Iz 64,6);
"Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył..." (Iz 53,6);
"Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył." (Kazn.Sal. 7,20);
"Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." (Jan 3,3)
Sam nie możesz się Zbawić. Jest to niemożliwe, gdyż Biblia mówi:
"Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci." (Przyp.Sal. 14,12);
"Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu." (Jak 2,10.11);
"... z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek." (Gal 2,16);
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." (Jan 14,6);
"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." (DzAp 4,12)
Biblia zwiastuje nam wszystkim wspaniałą wieść o Zbawieniu w Krwi Jezusa Chrystusa:
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." (Jan 3,16);
"Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich." (Iz 53,6);
"On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą." (2 Kor 5,21);
"Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga..." (1 Ptr 3,18).
Tylko Pan Jezus ma Moc, aby Cię Zbawić i zachować:
"Umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania." (2 Ptr 2,9);
"A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą." (Hbr 2,18);
"Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi." (Hbr 7,25);
"A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen." (Judy 24.25).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty